Jak se chovat když zazní siréna?

sirena
     Varovným signálem je kolísavý tón sirény v délce 140 sekund, který může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení.
Po varování co nejrychleji vyhledejte úkryt v budově.
Prověřte, zda lidé ve vašem okolí slyšeli signál a reagují na varování.
Zapněte a poslouchejte rádio nebo televizi, ty informují o důvodu varování a způsobu správného chování v dané situaci.
V případě potřeby si připravte prostředky improvizované osobní ochrany.
Připravte se na možnost vyhlášení evakuace.


     Zkouška sirén - není varovným signálem
Provozuschopnost sirén je ověřována zpravidla každou první středu v měsíci
ve 12 hodin. Zkušební tón trvá 140 sekund nepřerušovaným tónem.


     Požární poplach - není varovným signálem
Vyhlašuje se k aktivaci požárních jednotek. Jedná se o přerušovaný tón sirény po dobu jedné minuty.


Jak se chovat při požáru!

hordum
     Víte, že větší nebezpečí Vám nehrozí od od plamenů ale od kouře? Proto když zpozorujete kouř, zamezte jeho šíření zavřením a utěsněním dveří, zejména u podlahy.
Při opouštění prostoru kde hoří, než otevřete dveře, vyzkoušejte, nejsou-li horké (zkuste na dotek plochu dveří a kliku) a v případě, že ano tak je nikdy neotevírejte.
Zůstaňte v místnosti nejlépe pod oknem.


       Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ“.
Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112.
Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie.
Co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří
Vezměte si s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze).
Vytvořte si roušku z navlhčené textilie a případně si vezměte namočený kabát či deku přes hlavu.
Při odchodu z hořícího objektu se pohybujte co nejblíže u země.
Nesnažte se překonávat požárem zasažené a zakouřené prostory.
Nemůžete-li již opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem nebo dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním z okna či vyvěšením bílé látky neb prostěradla.
Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby a zvířata; pokud ano, pokuste se zajistit jejich vyvedení nebo si zapamatujte, kde se nacházejí a řekněte to následně záchranářům.
Shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor.

      Předcházení požáru.
Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů.
Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky.
Mějte vždy volné, případně označené, únikové cesty.
Vznikne-li požár, snažte se jej okamžitě uhasit nebo zamezit jeho rozšíření.


Jak se chovat při povodni.

povoden
     Vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci.
Připravte si evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo, budete-li ho využívat při evakuaci.
Přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály z ohrožených míst do výše položených míst nebo do vyšších pater.
Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky.
Zajistěte ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času.
Před zaplavením domu vypněte hlavní přívod plynu a elektrické energie.
Včas opusťte Váš dům aby jste nepřidělávali záchranným složkám práci.
Zbytečně neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou.


Jak se chovat při dopravní nehodě.

nehoda
     Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody proveďte základní úkony:
Zastavte vozidlo, vypněte motor, zapněte výstražná světla, oblečte reflexní vestu.
Zabezpečte, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku.
Zajistěte provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody.
Přivolejte pomoc (přednostně na linku 112).
Vyprošťujte postižené sami nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře.
Je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťujte.
Při poskytování první pomoci se soustřeďte na základní životní funkce (vědomí, dýchání a krevní oběh).
Zabezpečte vrak proti dalšímu poškození: zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody.
V bezpečné vzdálenosti pro zastavení označte místo havárie, zajistěte stopy pro vyšetření jejich příčin.
Nezapomeňte na pomoc zvířatům, zejména k jejich uklidnění.
Zabezpečte majetek, případně náklad před poškozením a zcizením.
Zabezpečte identifikaci účastníků a svědků nehody.
Zdržte se jednání, které by mohlo ovlivnit řádné vyšetření dopravní nehody. Je dobré místo nehody vyfotit (doporučuje se vyplnit formulář o hlášení škody pro pojišťovnu a podepsat oběma aktréry dopravní nehody).
Řiďte se pokyny policie a záchranářů.


Zpět do dokumentů